* / b / pol / ori / meta / muz / trv / soc / btc / cp / 3 / x / ai / oc / 4

/3/ -

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

File: 1715649664403.jpg (226.66 KB, 720x945, Screenshot_20240422_160534.jpg)

 No.652

12-17 latkowie xdddddddd

 No.658

Hebefilia - (z gr. Ἥβη Hḗbē, łac. Hebe – młodość i φιλία – miłość) – parafilia polegająca na seksualnych preferencjach dorosłych do kontaktów z osobami we wczesnym okresie dojrzewania (11–14 lat), w przeciwieństwie do efebofilii (preferencja osób w późnym okresie dojrzewania, w wieku około 15–19 lat) i pedofilii (preferencja osób przed okresem dojrzewania). Słowo hebefilia zarezerwowane jest wyłącznie do określania przypadku, kiedy popęd seksualny do osób w okresie dojrzewania jest silniejszy niż do osób dojrzałych.

Zakres wiekowy osób preferowanych w hebefilii jest podany w przybliżeniu, ponieważ rozpoczęcie i zakończenie dojrzewania przebiega różnie. Częściowo z tego powodu niektóre definicje chronofilii pokazują nakładanie się preferowanych zakresów wiekowych w pedofilii, hebefilii i efebofilii. Na przykład DSM-5 rozszerza niedojrzałość płciową do wieku 13 lat, ICD-10 włącza wczesny etap dojrzewania do preferencji w pedofilii, a niektóre definicje efebofilii zawierają preferowany zakres wieku od 14 lat, aż do późnego wieku nastoletniego. Średnio dziewczęta rozpoczynają proces dojrzewania w wieku 10 lub 11 lat, a chłopcy w wieku 11 lub 12 lat. Określenie efebofilia nie występuje w klasyfikacjach zaburzeń psychicznych DSM-5 i ICD-10. Hebefilia podobnie jak efebofilia może być zdiagnozowana jako parafilia niespecyficzna (DSM 302.9), w sytuacji gdy powoduje dysfunkcję lub jest przyczyną zachowań o charakterze wykorzystania seksualnego. Uważa się, że odróżnienie pociągu seksualnego do dzieci przed okresem dojrzewania, od pociągu seksualnego do osób we wczesnym lub późnym okresie dojrzewania jest istotne z klinicznego punktu widzenia.

Efebofilia - (stgr. ἔφηβος, éphēbos „ten, który dorósł, który osiągnął dojrzałość płciową” i φιλία, philía „przyjaźń, miłość”) – parafilia polegająca na seksualnej preferencji dorosłych do kontaktów z osobami w późnym okresie dojrzewania w wieku około 15–19 lat, w odróżnieniu od hebefilii i pedofilii. Termin jest też stosowany do określenia kontaktów seksualnych między dorosłymi mężczyznami a chłopcami w późnym okresie dojrzewania.

Określenie efebofilia nie występuje w klasyfikacjach zaburzeń psychicznych DSM-5 i ICD-10. Preferowanie młodych partnerów może być zdiagnozowane jako parafilia niespecyficzna (DSM 302.9), w sytuacji gdy powoduje dysfunkcję lub jest przyczyną zachowań o charakterze wykorzystania seksualnego.

W badaniach nad wykorzystywaniem seksualnym niepełnoletnich przez duchownych w Stanach Zjednoczonych stwierdzono, że większość przypadków dotyczyła efebofilii, a nie pedofilii. Stwierdzono wyraźne różnice pomiędzy przestępcami dopuszczającymi się czynów o charakterze pedofilii i czynów o charakterze efebofilii.

Pierwotnie tym terminem określano skłonności dojrzałych, homoseksualnych mężczyzn do młodzieńców, natomiast w odniesieniu do skłonności seksualnej homoseksualnych kobiet (lesbijek) do młodych dziewcząt używano nazwy korofilia.

 No.660
[Powrót][Do góry] Catalog [Post a Reply]
Usuń post [ ]
* / b / pol / ori / meta / muz / trv / soc / btc / cp / 3 / x / ai / oc / 4